Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Profesională Continuă
 
Centrul pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Profesională Continuă
Regulament de organizare şi funcţionare CIDFRFC

 

 

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA

CENTRUL  pentru ÎNVĂŢĂMÂNT la DISTANŢĂ, FRECVENŢĂ REDUSĂ ŞI FORMARE CONTINUĂ

 

REGULAMENT

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

A CENTRULUI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ, FRECVENŢĂ REDUSĂ ŞI FORMARE  CONTINUĂ (CIDFRFC)

 

I. CADRUL JURIDIC

 

Art.1. Suportul legal al organizării în Romănia a formei de învăţămănt la distanţă (ID), este dat de Legea Învăţămăntului nr. 1/2011, republicată, Ordinul 6251 din 19 noiembrie 2012  iar procedura de evaluare academică a programelor ID se va realiza conform H.G. 1418/2006.

Art.2. În baza acestei legislaţii şi a Cartei Universităţii, în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia funcţionează Centrul pentru Învăţămănt la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Continuă a cărui activitate se desfăşoară conform prezentului regulament.

(1)   ID reprezinta o forma de organizare a proceselor didactice care ofera studentilor/cursantilor posibilitatea de a opta personal asupra locului si timpului in care sa se instruiasca/autoinstruiasca.

(2)   IFR reprezinta o forma de organizare a proceselor didactice caracterizata prin activitati de predare/invatare/ evaluare, dedicate pregatirii aplicative, programate in mod compact sau periodic, care presupune atat intalnirea nemijlocita, in spatiul universitar, a studentilor/cursantilor cu cadrele didactice de predare, cat si utilizarea unor mijloace de predare/pregatire specifice ID.

 

II. MISIUNE ŞI OBIECTIVE

 

Art.3. Misiunea CIDFRFC este să realizeze o coordonare a tuturor activităţilor ID/FR în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, astfel încăt să se asigure o pregătire echivalentă celei de la forma de învăţămănt de zi, prin furnizarea unor programe de instruire valoroase atăt din punct de vedere ştiinţific căt şi metodologic. Calitatea proceselor educaţionale oferite prin ID/FR va permite dezvoltarea unui sistem flexibil de învăţămănt, specific societăţii informaţionale actuale, care să ofere acces la educaţie pentru toate categoriile de cursanţi, conform necesităţilor şi aspiraţiilor acestora. ID/FR este un învăţămănt centrat pe nevoile studentului, care îl plasează în centrul procesului de învăţămănt şi se concentrează mai mult pe modul în care studentul învaţă şi mai puţin asupra locului în care acesta studiază.

Art.4. (1) Obiectivele ce vor fi urmărite în cadrul CIDFRFC în scopul îndeplinirii misiunii acestuia rezultă din sarcinile CIDFRFC.

(2) Centrul pentru Învăţămăntul la Distanţă are următoarele sarcini principale:

a)      asigură managementul programelor pentru învăţămăntul la distanţă;

b)      asigură un program de management al calităţii pentru menţinerea obiectivelor la nivelul cerinţelor criteriilor de acreditare elaborate de ARACIS;

c)      sprijină facultăţile în realizarea marketingului programelor de instruire oferite şi în autorizarea specializărilor ID/FR;

d)     dezvoltă şi promovează politica privind producerea de resurse de învăţămănt şi asigurarea dreptului de autor, utilizarea tehnologiilor informaţionale şi accesul la acestea, utilizarea bibliotecilor virtuale proprii, în parteneriat sau închiriate, distribuirea materialelor didactice, producerea şi utilizarea materialelor şi mijloacelor multimedia;

e)      asigură pregătirea permanentă în tehnologiile ID/FR a personalului didactic şi nedidactic din Universitate implicat în această activitate;

f)       asigură actualizarea permanentă a bazelor de date privind toate activităţile studenţilor, stocarea acestora în condiţii de siguranţă, garantate şi protejate împotriva actelor de vandalism, furtului sau modificărilor neautorizate;

g)      urmăreşte ca baza materială a Universităţii să dispună de resurse de învăţămănt adecvate: materiale de studiu şi suporturi tutoriale, cărţi de referinţă, materiale educaţionale ajutătoare, spaţii adecvate întălnirilor periodice asistate, spaţii pentru studiu individual deschise la ore convenabile care ţin seama de necesităţile locale ale utilizatorilor, produse multimedia, reţele de calculatoare şi acces Internet;

h)      urmăreşte modul de gestionare a fondurilor de către persoanele desemnate în acest scop de către Compartimentul financiar-contabil al Universităţii;

i)        asigură accesul tuturor studenţilor înscrişi într-un program de studiu prin ID/FR la toate serviciile de suport ale ID/FR: asistenţă la înscriere, asistenţă educaţională, livrarea resurselor de învăţămănt, acces la mijloace de comunicaţii, suport tutorial adecvat, examinarea corectă şi asigurarea înregistrărilor privind rezultatele obţinute, precum şi consiliere profesională;

j)        asigură un sistem adecvat de rezolvare operativă a sesizărilor şi solicitărilor studenţilor înscrişi la ID/FR;

k)      asigură informarea adecvată şi corectă a studenţilor privind programele de studiu oferite şi tipul de diplome obţinute la absolvire, cerinţele de înscriere şi serviciile oferite, taxele de studiu şi costurile suplimentare, tehnologiile educaţionale şi de comunicaţii utilizate, procedeele de examinare;

l)        asigură infrastructura de comunicaţii între studenţi, cadrele didactice şi tutori prin diferite mijloace: poştă, telefon, fax, e-mail, Internet, discuţii în grup facilitate de tehnologiile informaţionale etc.

 

III. CADRUL ORGANIZATORIC

 

Art.5. În Universitatea „1 Decembrie 1918" Alba Iulia activităţile de învăţămănt la distanţă sunt coordonate din punct de vedere organizatoric de către CIDFRFC în colaborare cu tutorii de an/specializare, în timp ce coordonarea strategică, financiară şi a activităţilor didactice se realizează la facultăţi.

Art.6. Centrul ID este condus de un Director, numit de Rectorul Universităţii, pe baza unui concurs de selecţie a planului managerial, şi este confirmat de Senat. Consiliul ID este format din responsabilii de specializare şi tutorii de an, numiţi de către decanii facultăţilor. Directorul trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute de standardele ARACIS: calificare şi experienţă managerială în ID certificat prin calitatea de expert evaluator extern ARACIS pentru învăţămăntul la distanţă.

Art.7. (1) Directorul Centrului IDFPC are următoarele atribuţii:

a)      întocmirea modelului de Contract de şcolarizare pentru ID/FR;

b)      elaborarea unui Ghid de consiliere profesională a studenţilor în tehnologia ID;

c)      elaborarea unui Ghid de prezentare a programelor de studii ID/FR;

d)     asigurarea infrastructurii sistemului tutorial, la nivel de universitate;

e)      avizarea planurilor de învăţămănt pentru specializările ID/FR din universitate;

f)       asigurarea unui sistem adecvat de rezolvare operativă a sesizărilor şi solicitărilor studenţilor ID/FR;

g)      asigurarea informării adecvate şi corecte a studenţilor privind programele de studiu oferite şi tipul de diplome obţinute la absolvire, cerinţele de înscriere şi serviciile oferite, taxele de studiu şi costurile suplimentare, tehnologiile educaţionale şi de comunicaţii utilizate, procedeele de examinare;

h)      asigurarea derulării în condiţii optime a contractelor de parteneriat privind desfăşurarea procesului educaţional, producerea şi utilizarea resurselor de învăţămănt,

i)        utilizarea tehnologiilor de comunicaţie;

j)        asigurarea resurselor de învăţămănt adecvate ID/FR: materiale de studiu şi suporturi tutoriale, cărţi de referinţă, materiale educaţionale ajutătoare, spaţii adecvate întălnirilor periodice asistate, spaţii pentru studiu individual deschise la ore convenabile care ţin seama de necesităţile locale ale utilizatorilor, produse multimedia, reţele de calculatoare şi acces la Internet;

k)      dezvoltarea şi promovarea unor politici clare şi echitabile privind: producerea de resurse de învăţămănt şi asigurarea dreptului de autor, utilizarea tehnologiilor informaţionale şi accesul la acestea, utilizarea bibliotecilor virtuale proprii, în parteneriat sau închiriate, distribuirea materialelor didactice, producerea şi utilizarea materialelor şi mijloacelor multimedia;

l)        promovarea unor politici clare şi echitabile privind asigurarea accesului studenţilor ID/FR la toate serviciile de suport ID/FR: asistenţă la înscriere, facilităţi financiare, asistenţă educaţională, livrarea resurselor de învăţămănt, acces la mijloace de comunicaţie, suport tutorial adecvat, examinare corectă şi asigurarea înregistrărilor privind rezultatele obţinute şi consiliere profesională;

m)    asigurarea sistemului de  distribuire a resurselor educaţionale ID/FR;

n)      asigurarea pregătirii permanente în tehnologiile ID a tuturor categoriilor de personal implicate din universitate;

o)      oferirea unui ajutor permanent autorilor de cursuri/pachete de curs ID/FR în asigurarea calităţii materialelor(structură specifică, aplicaţii şi teste de autoevaluare, caracter interactiv şi calităţi pedagogice, suport de curs/îndrumare pentru cursanţi, accesorii multimedia, resurse bibliografice accesibile);

p)      colaborarea cu facultăţile din universitate pentru înfiinţarea de noi programe de studiu ID/FR, în funcţie de cerinţele pieţei educaţionale şi posibilităţile facultăţilor;

q)      asigurarea la nivel de universitate a unui program de asigurarea calităţii programelor de studii ID/FR;

r)       asigurarea organizării şi susţinerii de programe de studiu ID/FR în parteneriat, de către consorţii constituite conform cu legislaţia în vigoare;

s)       înfiinţarea, cu aprobarea Senatului Universităţii, de centre de studii pentru ID/FR în alte localităţi, care să sprijine furnizarea programelor ID/FR;

t)       iniţierea unor proiecte, programe şi cursuri de pregătire în sistemul învăţămăntului la distanţă, în domeniul conversiei profesionale şi de perfecţionare.

(2) Directorul CIDFRFC are în subordine:

a) Compartimentul de Secretariat ID/FR - distribuţie materiale didactice şi administrare platforma e-learning;

b) Compartimentul de formare profesională continuă;

c) Biroul de tipografie.

Art.8. Responsabilităţile directorului CIDFPC sunt:

a)      răspunde pentru întregul proces de ID/FR desfăşurat în universitate;

b)      răspunde pentru menţinerea obiectivelor programului ID/FR la nivelul cerinţelor, criteriilor de acreditare elaborate de ARACIS;

c)      răspunde pentru asigurarea resurselor de învăţămănt adecvate ID/FR;

d)     răspunde pentru asigurarea pregătirii permanente în tehnologiile ID/FR a tuturor categoriilor de personal implicate din universitate;

e)      răspunde pentru asigurarea calităţii materialelor în tehnologia ID/FR;

f)       răspunde pentru implementarea şi gestionarea Platformei de Învăţămănt Electronic, conform standardelor ARACIS.

Art.9. Consiliul ID are următoarele atribuţii:

a)      analizează anual activitatea Centrului;

b)      analizează şi propun spre avizare DMC rapoartele de autoevaluare întocmite în vederea obţinerii autorizării provizorii şi acreditării specializărilor ID/FR, elaborate pentru fiecare program ID/FR;

c)      coordonează activităţile ID/FR în cadrul departamentelor  pe care le reprezintă;

d)     aprobă programele şi calendarele disciplinelor precum şi programele orare de desfăşurare a activităţilor tutoriale şi a celor asistate, termenele de predare a temelor de control (proiecte, referate) şi urmăreşte buna desfăşurare a acestora;

e)      stabileşte semestrial necesarul de multiplicat pentru materiale didactice pe baza datelor furnizate de tutorii/an specializare şi secretariat;

f)       fundamentează taxa de studiu şi o propune Senatului Universităţii pentru aprobare;

g)      face propuneri Consiliului de administraţie cu privire la dezvoltarea bazei materiale şi achiziţionare de echipamente şi software necesare formei de învăţămănt la distanţă;

h)      Elaborează statele de funcţii pentru învăţămăntul la distanţă.

i)        asigură legătura dintre facultăţi şi CIDFRFC.

Art.10.Tutorii de an/specializare sunt cadre didactice care organizează şi coordonează activitatea cadrelor didactice şi a studenţilor din centrul de studiu în cadrul fiecărei specializări, pe ani de studiu avănd următoarele atribuţii:

a)      consiliază studenţii la încheierea actelor adiţionale anuale a contractelor de şcolarizare;

b)      consiliază studenţii pe toată perioada şcolarizării în toate problemele ce privesc procesul de învăţămănt prin întălniri directe, prin telefon sau e-mail;

c)      elaborează programul orar de desfăşurare a activităţilor tutoriale şi asistate, a orelor de sinteză şi a examinărilor finale din sesiunile de examene pe baza Calendarelor de disciplină propuse de coordonatorii de discipline ai specializării respective şi îl transmit secretariatelor pentru informarea studenţilor;

d)     transmit către studenţi documentele de îndrumare: Ghidul de consiliere a studenţilor, Ghidul sistemului de credite, Planurile de învăţămănt, Programele şi Calendarele disciplinelor etc;

e)      verifică şi semnează fişele de activitate ale cadrelor didactice ce realizează activităţi didactice în cadrul specializării respective;

f)       urmăreşte situaţia şcolară a studenţilor şi mijloceşte comunicarea dintre studenţi, cadre didactice şi conducerea  CIDFRFC;

g)      colectează materialele didactice de la coordonatorii de disciplină şi le predă centralizat directorului CIDFRFC în vederea avizării multiplicării acestora;

h)      informează cadrele didactice şi personalul angrenat în procesul de învăţămănt ID/FR cu privire la perioadele de desfăşurare a cursurilor de pregătire continuă în tehnologia ID/FR;

Art.11. Secretariatul Centrului CIDFRFC are următoarele atribuţii:

a)      ţine evidenţa studenţilor înmatriculaţi la forma de învăţămănt ID/FR;

b)      colaborează cu secretariatele facultăţilor în privinţa situaţiei şcolare a studenţilor;

c)      informează prin avizierul clasic şi electronic metodologia şi condiţiile de admitere, programele orare pentru activităţile desfăşurate de cursanţi precum şi a regulamentelor în vigoare;

d)     distribuie materiale didactice pe baza centralizatoarelor de evidenţă a achitării taxelor de studiu;

e)      centralizează efectivul de studenţi înscrişi la ID/FR în vederea asigurării multiplicării şi distribuţiei materialelor didactice;

f)       asigură un sistem adecvat de rezolvare operativă a sesizărilor şi solicitărilor studenţilor înscrişi la ID/FR;

g)      administrarea platformei electronice;

h)      gestionarea reţelei INTERNET a Centrului ID/FR.

Art.12. Compartimentul formare profesională continuă are următoarele atribuţii:

a)      Acreditarea  şi organizarea de cursuri de formare profesională continuă

b)      Urmăreşte derularea cursurilor de formare profesională;

c)      Asigură logistica necesară organizării cursurilor.

Art. 13. Biroul de tipografie are următoarele atribuţii:

a) asigură realizarea materialelor pentru Centrul IDFRFC, pentru Editura Aeternitas, a Publicaţiilor Universităţii şi  pentru celelalte structuri ale Universităţii;

b) procesare materiale (text, ecuaţii, grafică,scanare), formatare şi listare a lucrărilor pănă la faza de machetă pentru tipar pentru specializările ID şi Seria Didactica;

c) menţine activă baza de date cu materialele pentru specializările ID , Seria Didactica, Editura Aeternitas;

d) formatare şi listare materiale pentru Editura Aeternitas şi Sesiuni Ştiinţifice

e) execută lucrări de tipărire, multiplicare, colare,biguire,legare, tăiere/refilare conform aprobărilor şi comenzilor primite pentru materialele didactice şi nedidactice pentru secretariatele şi departamentele Universităţii în condiţii de calitate şi potrivit standardelor, la termenele şi în condiţiile stabilite prin convenţie/nota de comandă;

f) asigură aprovizionarea tehnico-materială şi gestionarea materialelor consumabile în procesul tipăririi;

g) răspunde de inventarul obiectelor şi mijloacelor fixe ce i-au fost repartizate;

h) întocmeşte devizele pentru lucrările tipărite cu aprobarea serviciului contabilitate;

i) distribuirea lucrărilor executate în cadrul biroului conform comenzilor;

j) asigură, prin cooperare cu alte tipografii sau firme de profil, realizarea serviciilor care temporar, nu sunt accesibile la nivelul dotării biroului, precum şi serviciile privind întreţinerea şi repararea aparaturii specifice din dotare.

k) în cadrul biroului de  tipografie  pot fi prestate şi alte servicii specifice respectiv multiplicarea de materiale şi lucrări de licenţă, scanare şi listare pentru studenţi şi terţi pentru care se încasează contravaloarea serviciilor prestate, prin casa de marcat sau chitanţier, iar sumele rezultate din vănzări se predau pe bază de monetar la casieria universităţii;

 Nu se admit contribuţii sau compensări  în formă fizică (hărtie, cerneală, etc.) din partea beneficiarilor de servicii.

 

IV. ACTIVITATEA DIDACTICĂ

 

Art.14. Activitatea didactică în cadrul programelor de studiu ID/FR se desfăşoară conform Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor, care face parte  integrantă din Carta Universităţii, cu respectarea specificului ID/FR.

Art.15. CIDFRFC oferă, în colaborarea cu facultăţile, programe de studii care se desfăşoară sub forma învăţămăntului la distanţă în specializările acreditate sau autorizate provizoriu la forma de învăţămănt de zi.

Art.16. Pentru fiecare specializare ID/FR, numărul de locuri la admitere este propus de Consiliul facultăţii respective şi aprobat de Senatul Universităţii. Selecţia candidaţilor se realizează după metodologia de admitere aprobată de Senat. Înmatricularea candidaţilor se realizează pe baze contractelor de şcolarizare, semnate între studenţi şi Universitate. Evidenţa studenţilor se realizează la secretariatele facultăţilor.

Art.17. Pentru toate programele ID/FR, durata studiilor, planul de învăţămănt şi diploma obţinută la absolvire sunt aceleaşi cu cele de la forma de învăţămănt de zi. Parcurgerea planului de învăţămănt se reglementează prin acte adiţionale la contractele de şcolarizare, semnate între studenţi şi facultate.

Art.18. În cadrul fiecărei discipline se vor cuantifica următoarele tipuri de activităţi:

a)      activităţi tutoriale (AT) şi de evaluare pe parcurs (TC), echivalentul orelor de seminar de la forma de învăţămănt de zi;

b)      activităţi aplicative asistate - laborator, proiect, practică şi alte activităţi faţă în faţă (AA), echivalentul orelor de laborator, proiect sau practică de la forma de învăţămănt de zi;

c)      orele de curs de la forma de învăţămănt de zi sunt compensate prin studiu individual (SI) pe baza resurselor de învăţare specifice ID.

Art.19. Activităţile asistate (AA) vor cuprinde acelaşi număr de ore cu cel prevăzut în planurile de învăţămănt de zi şi se vor desfăşura pe parcursul semestrului în care sunt programate. Se va evita programarea grupată, înainte de sesiunile de examene, a activităţilor asistate. În cadrul actului adiţional la contractul de şcolarizare se va specifica obligativitatea activităţilor asistate. Aceste activităţi vor fi incluse în fişa şi în calendarul disciplinei, precizăndu-se explicit perioadele în care acestea se efectuează. Pentru fiecare disciplină se programează semestrial cel puţin două activităţi tutoriale desfăşurate prin întălniri directe (AT).

1)      AT si TC pentru ID se organizeaza pe grupe, care cuprind maximum 25 de studenti/cursanti, conform Legii nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.  AA pentru ID se organizeaza pe grupe, care cuprind maximum 25 de studenti/cursanti sau pe subgrupe.

Art.20. Sistemul de credite transferabile funcţionează pentru toate programele ID/FR în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute pentru forma de zi. Pregătirea pentru cariera didactică este opţională şi se poate realiza, în regim cu taxă, în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, în condiţiile prevăzute de regulamentul de funcţionare al acestui Centru.

Art.21. Pentru fiecare disciplină din planul de învăţămănt se vor programa: activităţi

tutoriale, activităţi de evaluare pe parcurs şi activităţi aplicative asistate, conform planului de învăţămănt aprobat (anexa 1). Toate tipurile de activităţi se vor specifica în fişa disciplinei.

Fişa disciplinei (anexa 2), particularizată pentru ID/FR conform reglementărilor în vigoare, trebuie să fie, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, la fel cu cea pentru învăţămăntul de zi. Fişa disciplinei va fi însoţită de calendarul activităţilor disciplinei (anexa 3).

Art.22. Studenţii care urmează programele de studiu ID/FR au acces la resursele materiale care asigură buna desfăşurare a activităţii didactice, cu specificul corespunzător ID/FR:

spaţii de învăţămănt destinate activităţilor tutoriale, aplicative şi de evaluare, laboratoare, spaţii pentru comunicare multimedia, reţele de calculatoare, materiale specifice destinate studiului în tehnologia ID/FR.

Art.23. (1) Organizarea procesului de instruire în sistemul ID/FR este condiţionată de existenţa unor materiale didactice corespunzător concepute şi realizate pentru asigurarea unei pregătiri eficiente.

(2) Toate disciplinele prevăzute în planul de învăţămănt vor avea acoperire cu materiale specifice destinate studiului în tehnologia ID/FR.

(3) Fiecare material de studiu va include obiectivele specifice, organizarea sarcinilor de lucru, elemente aplicative pentru clarificarea şi consolidarea cunoştinţelor, teste de autoevaluare, recomandări bibliografice şi teme de control.

 (4) Materialele didactice vor fi organizate şi proiectate pe principii educaţionale specifice ID/FR, cu prezentarea informaţiilor într-o formă accesibilă, concisă şi riguroasă şi cu o distribuţie echilibrată de grafică şi text.

(5) Resursele de învăţămănt vor fi structurate ca o succesiune de sarcini de învăţare, care să faciliteze studenţilor studiul individual şi dezvoltarea unor deprinderi de pregătire specifică ID/FR.

Art.24. Proiectarea materialelor de studiu. În programele ID/FR, materialele de studiu reprezintă instrumente de lucru care trebuie să suplinească rolul şi prezenţa formatorului din procesele tradiţionale de instruire, astfel încăt acestea vor respecta următoarele criterii:

a) Caracterul general al mediilor de învăţare pentru pregătirea la distanţă trebuie să fie de sinteză, accentuănd asupra principiilor fundamentale şi articulării acestora cu realitatea concretă.

b) Dimensionarea unităţilor de învăţare (module/teme) se face în funcţie de capacitatea de concentrare în studiu individual şi nu trebuie să mobilizeze atenţia continuă a studenţilor mai mult de două - trei ore.

c) Forma de prezentare a materialelor didactice trebuie să fie sugestivă şi să ajute la însuşirea sistematică a cunoştinţelor şi deprinderilor conţinute în modulele de studiu.

d) Aplicaţiile practice trebuie să ilustreze cele mai potrivite metode de soluţionare, în raport cu complexitatea problemelor / situaţiilor abordate.

e) să respecte ghidul de editare adoptat de elaborat de către CIDFRFC.

Art.25. Cerinţe specifice. Resursele de învăţămănt destinate procesului de pregătire la distanţă trebuie:

a)      să fie proiectate corespunzător obiectivelor declarate în programa analitică;

b)      să conţină o prezentare preliminară a rezultatelor aşteptate şi a competenţelor

c)      dobăndite prin însuşirea conţinutului;

d)     conţinutul materialului didactic să fie subdivizat în module, lecţii şi unităţi de studiu care facilitează învăţarea graduală şi structurată;

e)      să conţină indicarea timpului mediu necesar pentru asimilarea fiecărui modul, cu precizarea ritmului recomandat de studiu;

f)       subiectele tratate să fie prezentate secvenţial, fiecare modul fiind constituit pe baza celor prezentate anterior şi cu referire la acestea;

g)      să utilizeze o gamă largă de procedee care facilitează reţinerea faptelor esenţiale:

h)      rezumate, concluzii, exemple ilustrative etc.;

i)        să includă cu regularitate teste de autocontrol;

j)        să conţină instrucţiuni clare pentru a ghida studentul cum să parcurgă resursa de învăţămănt prezentată;

k)      să fie prezentate atractiv într-un format convenabil.

Art.26. (1) Cadrele didactice care sunt implicate în această formă de învăţămănt sunt coordonatorii şi tutorii de disciplină.

(2) Coordonatorii de disciplină sunt profesori, conferenţiari şi lectori, de regulă cadre didactice titulare ale disciplinei la forma de învăţămănt zi. Aceştia elaborează suportul de curs adresat studenţilor ID în format specific, programa analitică şi calendarul disciplinei.

(3) Tutorii de disciplină sunt de regulă asistenţi şi preparatori ce susţin activităţile de seminar şi/sau laborator la disciplina respectivă la forma de învăţămănt zi astfel încăt să se asigure acelaşi conţinut şi aceeaşi calitate a procesului de învăţămănt ca şi la forma de învăţămănt zi. Ei asigură interfaţa între studenţi, resursele de învăţămănt şi coordonatorul de disciplină.

Art. 27. Tutorii de disciplină consiliază studenţii ID la elaborarea proiectelor, referatelor şi temelor de control în conformitate cu programa analitică a disciplinei. În acest sens, elaborează manualul studentului ce conţine aplicaţii rezolvate, modele de referate etc.

 

V. NORMAREA ACTIVITATILOR DIDACTICE LA FORMELE ID SI IFR

 

   Art. 28.   CIDFRFC întocmeşte pe baza propunerilor deparatemntelor state de funcţii adecvate programelor de studii organizate la formele ID şi/sau IFR, în conformitate cu metodologia de organizare a programelor ID/IFR, elaborată de acestea şi aprobată de senatul universitar.

   Art. 29.    Activităţile didactice specifice formelor ID sau IFR se normează în state de funcţii distincte de cele de la IF, conform legislaţiei în vigoare.

   Art. 30.     (1) Normarea activităţilor coordonatorilor programelor de studii şi a coordonatorilor de disciplină la formele ID şi IFR se face conform unei metodologii proprii aprobate de senatul universităţii.

   (2) Metodologia va avea în vedere activităţile specifice tehnologiilor educaţionale proiectate, dezvoltate şi implementate de universitate în cadrul formelor ID, respectiv IFR.

   Art. 31.    Normarea activităţilor didactice specifice formei ID se realizeaza astfel:

   a) AT fata în fata se normează la fel ca la forma IF pe baza numarului de ore prevazute în planurile de învăţămănt de la forma ID;

   b) AT la distanţă, de suport al studenţilor/cursanţilor şi de TC la fiecare disciplină se normează cu 1-3 ore/grupa/saptamana;

   c) configurarea şi administrarea datelor pe platforma eLearning se normează cate 2-4 ore/grupa/semestru;

   d) AA - laborator, aplicaţii practice, proiect, practica, îndrumare de proiecte de an etc. se normează la fel ca la forma IF, pe baza numarului de ore prevazute în planurile de învăţămănt.

   Art. 32.      Normarea activităţilor didactice specifice formei IFR - activităţi de seminar, lucrări practice şi de laborator, îndrumare de proiecte etc. - se face la fel ca la forma IF, pe baza numarului de ore prevazute în planurile de învăţămănt.

   Art. 33.      Proiectarea şi realizarea de resurse de învăţămănt specifice ID, în format tipărit sau digital, se normeaza cu 120- 140 de ore pe curs la un tarif stabilit prin hotarare a Senatului Universităţii la propunerea departamentului/ centrului ID/IFR. Pentru actualizarea resurselor de învăţămănt existente numărul de ore normate este proporţional cu ponderea de actualizare.

 

 

 

VI. ADMINISTRAREA RESURSELOR FINANCIARE PROVENITE DIN ID

 

Art.34. Administrarea resurselor financiare provenite din activităţile ID/FR se realizează conform Metodologiei de finanţare a Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, avănd în vedere necesităţile specifice formelor de studiu ID.

Art.35. O cotă de cel puţin 25% din veniturile obţinute prin taxe ID vor fi utilizate pentru dezvoltarea bazei materiale a CIDFRFC (reţele de calculatoare necesare desfăşurării activităţilor la distanţă, echipamente hard şi soft necesare pentru pregătirea şi distribuirea materialelor didactice şi de publicitate, echipamente audio-video pentru prezentarea materialelor didactice în format multimedia, alte resurse de învăţămănt specifice ID). O cotă de pănă la 30% din veniturile ID se virează ca venituri Universităţii, iar diferenţa se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor materiale, servicii şi a cheltuielilor de personal didactic.

Art.36. (1)Volumul şi structura cheltuielilor propuse vor fi găndite astfel încăt se vor asigura, în mod adecvat, toate responsabilităţile universităţii către studenţi.

Art. 37. Devizele privind costurile pe fiecare lucrare executată în cadrul biroului de tipografie se întocmesc după cum urmează:

- pentru publicaţiile,materialele destinate Centrului IDFRFC, bibliotecii, secretariate, comisie admitere şi librăriei se iau în calcul doar costurile materiale;

- pentru publicaţiile cu ISBN, ISSN  executate prin editură şi pentru servicii de multiplicare pentru terţi pe lăngă cheltuielile materiale se ia în calcul manopera şi o cotă  de regie din costul unitar. Valoarea manoperei aferente devizului va constitui resursă a Centrului IDFRFC.

 

VII. TAXE ŞI RAMBURSĂRI

 

Art. 38. Taxa de studiu se stabileşte de către Senatul Universităţii pe baza unor propuneri bazate pe calcule şi analize economice, efectuate de către Consiliul CIDFRFC şi Compartimentul Financiar Contabil al Universităţii şi va cuprinde următoarele costuri care participă la constituirea taxelor de studiu pentru forma de învăţămănt la distanţă:

a)      costul materialelor didactice (manuale de studiu, ghiduri, caiete de lucrări,.);

b)      costul pachetelor software, casete video / audio, CD-uri etc.;

c)      costul abonamentelor la baze de date internaţionale (J-Store, Springer, Emerald)

d)     costuri de utilizare a unor echipamente specifice necesare desfăşurării procesului de pregătire;

e)      costul serviciilor educaţionale- didactice: Activităţi administrative; Activităţi tutoriale, Activităţi Asistate- laboratoare, Activităţi de evaluare periodică;

f)       costuri pentru asigurarea accesului prin diferite mijloace IT la baza materială de care dispune instituţia şi partenerii acesteia costuri de întreţinere a platformei.

g)      Costuri de organizare a activităţii şi promovare;

h)      costuri de examinare;

i)        cheltuieli de regie;

j)        cheltuieli legate de investiţii

k)      cheltuieli de dezvoltare a bazei materiale;

l)        cheltuieli cu pregătirea şi perfecţionarea cadrelor didactice în tehnologii de Elearning organizate în instituţie;

m)    cheltuieli cu participarea cadrelor didactice la traininguri, workshopuri şi instruiri specifice activităţii de ID/FR.

Art. 39. (1). Rambursare a taxelor de studiu. Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia acceptă existenţa unor cauze obiective pentru care studenţii înmatriculaţi nu mai pot continua programul de studiu.

(2). Rambursarea se va face în maximum 30 de zile de la înregistrarea cererii de anulare a înmatriculării după cum urmează:

(3). Studentul care solicită anularea înmatriculării în termen de 5 zile de la începutul anului universitar, dar nu a primit resursele de învăţămănt, va primi înapoi taxa de studiu plătită, din care se scad cheltuielile de înmatriculare. Studentului care a primit resursele de învăţămănt i se va reţine şi costul acestora.

(4). Dacă cererea de retragere se face după completarea primei activităţi tutoriale directe, dar la mai puţin de 50% din totalul activităţilor tutoriale programate, Universitatea va reţine cel mult 50% din totalul taxei de studiu, ca nerambursabilă, la care se adaugă costul resurselor de învăţămănt primite (5). După parcurgerea a cel puţin 50% din totalul activităţilor programate, Universitatea este îndreptăţită să reţină întreaga taxă de studiu.

(6). În cazul abandonării studiilor din motive care ţin de voinţa şi activitatea studentului, taxele achitate anterior nu mai sunt returnate.

 

VIII. DISPOZIŢII FINALE

 

Art.40. Orice modificare a prezentului Regulament intern de funcţionare se va aproba de către Senatul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, la propunerea Consiliului DIDFPC.

Art.41. Prezentul Regulament a fost aprobat în 19.12.2012 şi actualizat în data de _18.11.2013 ___, în şedinţa Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

 

 

 

 

 

 

 

Preşedintele Senatului,                                                                               Director CIDFRFC,

 

Prof. univ. dr. Todea Nicolae                                                           Conf. univ. dr. Dimen Levente

 

UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918"DIN ALBA IULIA                                                                                                                       Anexa 1 FACULTATEA:

Domeniul:                                                                                                                                                                                          APROBAT,

Specializarea:

Durata programului de studiu:                                                                                                                                                              RECTOR

Forma de învăţămănt: ID

Anul universitar:

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Anul de studiu:......

 

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Codul

disciplinei

Condiţionări

(cod)

Semestrul:

Semestrul:

Nr. ore/sem

FV

Cr.

Nr. ore/sem

FV

Cr.

SI

AT

TC

AA

SI

AT

TC

AA

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total ore pe semestru, total probe pe semestru şi total credite pe semestru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:              SI - studiu individual (echivalentul orelor de curs de la forma de zi), AT - activităţi tutoriale, TC - teme de control, AA - activităţi aplicative asistate, FV - forma de verificare, Cr. - număr credite

Observaţii:           AT+TC = numărul orelor de seminar din planul de învăţămănt la zi

                                AA = numărul orelor de laborator, proiect, practică din planul de învăţămănt la zi

                        DECAN                                                                                                                                 ŞEF DE DEPARTAMENT

 

Model de echivalare a activităţilor desfăşurate la forma de învăţămănt zi şi ID

 

Nr.

crt.

Plan de învăţămănt zi

Plan de învăţămănt ID

Anexa 1

Programa analitică ID

Anexa 3

 

C

S

L

TC

AT

AA

SI

TC

AT

AA

1.

2

2

2

20

8

28

28

20

8

28

2.

2

2

0

20

8

0

28

20

8

0

3.

2

0

2

0

0

28

28

0

0

28

4.

2

0

0

10

4

0

14

10

4

0

5.

0

2

0

10

4

0

14

10

4

0

6.

0

0

2

0

0

28

0

0

0

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Regulile generale de transformare sunt:

 

  1. Numărul de ore de curs de la forma de învăţămănt zi este egal cu numărul de ore de studiu individual (SI) la forma ID.
  2. Numărul de ore de seminar la forma de învăţămănt zi este egal cu suma dintre orele prevăzute pentru teme de control (TC) şi cele pentru activităţile tutoriale (AT).
  3. Numărul de ore de laborator sau alte activităţi practice este egal cu cel al activităţilor asistate (AA).
  4. Excepţiile se întălnesc atunci cănd în planul de învăţămănt de la forma de zi nu sunt planificate şi ore de curs şi de seminar. Aceste situaţii se rezolvă astfel:

a)      cănd în planul de învăţămănt de la zi sunt prevăzute doar ore de curs şi de lucrări practice (cazul 3), orele de lucrări practice se planifică în totalitate ca activităţi asistate (AA). În cadrul acestor ore tutorele poate analiza şi comenta rezultatele temelor de control şi poate desfăşura unele activităţi tutoriale;

b)      cănd în planul de învăţămănt de la zi sunt prevăzute doar ore de curs sau de seminar (cazurile 4 sau 5), acestea se transformă 50% în studiu individual (SI) şi 50% în teme de control şi tutoriale (TC+AT);

c)      cănd în planul de învăţămănt de la zi sunt planificate doar activităţi practice (cazul 6), în planul de la forma ID acestea se transformă integral în activităţi asistate (AA).

  1. Repartizarea orelor între cele dedicate tutorialelor şi cele pentru temele de control se face în aşa fel încăt suma (AT+TC) să fie egală cu numărul total de ore de seminar şi să se programeze numărul minim de tutoriale solicitat de standarde (două pentru fiecare disciplină).


Anexa 2

PROGRAMA ANALITICĂ

Denumirea

disciplinei

 

 

 

 

Codul disciplinei

 

Semestrul

 

Numărul de credite

 

 

Facultatea

 

 

Numărul orelor pe semestru/activităţi

Domeniul de licenţă

 

 

Total

SI

TC

AT

AA

Programul de studii de licenţă

(specializarea) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria formativă a disciplinei

DF - fundamentală, DG - generală, DS - de specialitate, DE - economică/managerială, DU - umanistă

 

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI - impusă, DO - opţională, DL - liber aleasă (facultativă)

 

 

Discipline

Anterioare

Obligatorii

(condiţionate)

 

Recomandate

 

 

Obiective

 

Conţinut

(descriptori)

 

 

Forma de evaluare (E - examen, C - colocviu/test final, LP - lucrări de control

 

Stabilirea

 notei

finale

(procentaje)

- răspunsurile la examen/colocviu/lucrări practice

 

- activităţi aplicative atestate/laborator/lucrări practice/proiect etc.

 

- teste pe parcursul semestrului

 

- teme de control

 

Bibliografia

 

 

 

Lista materialelor didactice necesare

 

 

 

 

Coordonator de

Disciplină

Grad didactic, titlul, prenume, numele

Semnătura

 

 

 

Tutore de

Disciplină

Grad didactic, titlul, prenume, numele

Semnătura

 

 

 

Legenda: SI - studiu individual, TC - teme de control, AT - activităţi tutoriale, AA - activităţi aplicative aplicate

 

Disciplina:                                                                                                                                                                                                       Anexa 3

Anul de studii:                                                                                                                                                                        Calendarul disciplinei ID

Semestrul:

CALENDARUL DISCIPLINEI

 

Săptămăna

Lucrări de control (TC)

Tutorial (AT)

Activităţi asistate (AA)

Verificări

Tema

Termen

predare

Tematica

Termen

programat

Laborator

Lucrări

practice/

proiect

Data

Tipul

(E/C/V)

Pregătire curentă

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesiune

examene

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E - examen, C - colocviu, V - verificare pe parcurs

 

Coordonator disciplină,                                                                                                                                   Tutore disciplină,