Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Profesională Continuă
 
Centrul pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Profesională Continuă
Biroul Tipografie

 

Biroul de tipografie are următoarele atribuţii:

 

a) asigură realizarea materialelor pentru Centrul IDFRFC, pentru Editura Aeternitas, a Publicaţiilor Universităţii şi  pentru celelalte structuri ale Universităţii;

 

b) procesare materiale (text, ecuaţii, grafică,scanare), formatare şi listare a lucrărilor pănă la faza de machetă pentru tipar pentru specializările ID şi Seria Didactica;

 

c) menţine activă baza de date cu materialele pentru specializările ID , Seria Didactica, Editura Aeternitas;

 

d) formatare şi listare materiale pentru Editura Aeternitas şi Sesiuni Ştiinţifice

 

e) execută lucrări de tipărire, multiplicare, colare,biguire,legare, tăiere/refilare conform aprobărilor şi comenzilor primite pentru materialele didactice şi nedidactice pentru secretariatele şi departamentele Universităţii în condiţii de calitate şi potrivit standardelor, la termenele şi în condiţiile stabilite prin convenţie/nota de comandă;

 

f) asigură aprovizionarea tehnico-materială şi gestionarea materialelor consumabile în procesul tipăririi;

 

g) răspunde de inventarul obiectelor şi mijloacelor fixe ce i-au fost repartizate;

 

h) întocmeşte devizele pentru lucrările tipărite cu aprobarea serviciului contabilitate;

 

i) distribuirea lucrărilor executate în cadrul biroului conform comenzilor;

 

j) asigură, prin cooperare cu alte tipografii sau firme de profil, realizarea serviciilor care temporar, nu sunt accesibile la nivelul dotării biroului, precum şi serviciile privind întreţinerea şi repararea aparaturii specifice din dotare;

 

k) în cadrul biroului de  tipografie  pot fi prestate şi alte servicii specifice respectiv multiplicarea de materiale şi lucrări de licenţă, scanare şi listare pentru studenţi şi terţi pentru care se încasează contravaloarea serviciilor prestate, prin casa de marcat sau chitanţier, iar sumele rezultate din vănzări se predau pe bază de monetar la casieria universităţii;

 Nu se admit contribuţii sau compensări  în formă fizică (hărtie, cerneală, etc.) din partea beneficiarilor de servicii.

 

 

COLECTIVUL BIROULUI TIPOGRAFIE

ALBESC SIMONA

 

ŞEF BIROU

 

   

 

BARBU SAVETA

 

REDACTOR

 

   

 

IANCU PAULA

 

REDACTOR

 

   

 

ILEANĂ MARCELA

 

REDACTOR

 

mileana@uab.ro
BEŞCUCĂ RALUCA

 

REDACTOR