Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Profesională Continuă
 
Centrul pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Profesională Continuă
METODOLOGIA organizării şi desfăşurării admiterii

 

METODOLOGIA

 organizării şi desfăşurării admiterii

în ciclul de studii universitare de licenţă

pentru anul universitar 2016-2017

 

     I. Dispoziţii generale

     Art. 1 - Admiterea în Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia se organizează în conformitate cu prevederile Legii educaţiei nr.1/2011 cu modificările ulterioare, precum şi potrivit actelor normative care reglementează admiterea în învăţămăntul superior, respectiv:

     Ordinul MEN privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă şi Ordinul MEN privind aprobarea cifrei de şcolarizare pentru Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia , în vederea admiterii la studii universitare de licenţă.

 

     Art.2 - (1) Admiterea desemnează, în înţelesul prezentei Metodologii, întregul pachet de norme, măsuri şi acţiuni prin care se constituie anul I de studii în ciclul de studii universitare de licenţă şi prin care se dobăndeşte calitatea de student al Universităţii.

     (2) Admiterea se organizează pe specializări potrivit prevederilor prezentei Metodologii.

     (3) Admiterea se organizează pe bază de criterii de selecţie, stabilite prin prezenta Metodologie. Criteriile de selecţie sunt aceleaşi pentru toate formele de învăţămănt: de zi şi învăţămănt la distanţă.

     (4) Admiterea se poate desfăşura în două sesiuni, în perioada iulie-septembrie 2016. Întregul proces de admitere se finalizează pănă cel tărziu la începutul anului universitar.

 

     Art. 3 - (1) Pot participa la concursul de admitere în Universitate cetăţeni ai Romăniei, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.

     (2) Admiterea în Universitate a cetăţenilor străini se efectuează potrivit prevederilor legale în vigoare.

     (3) Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe specializări din facultăţi diferite din cadrul Universităţii, cu condiţia depunerii unui dosar de înscriere la fiecare facultate. Un candidat declarat admis poate beneficia de loc finanţat prin granturi de studii pentru o singură specializare, pe durata legală a studiilor. O altă specializare poate fi urmată doar în regim cu taxă.

     (4) Candidatul admis pe locurile finanţate prin granturi de studii la Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia trebuie să completeze dosarul cu actele de studii în original, în condiţiile prevăzute de prezenta Metodologie. Neprezentarea diplomei de bacalaureat, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit prin prezenta metodologie, duce la pierderea locului finanţat prin granturi de studii.

     (5) Pot candida la admiterea pentru studii universitare de licenţă, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinănd Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii romăni, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara Romăniei se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul MEN înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat avănd obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor.

     (6) La admiterea pentru programele de studii universitare cu predare în limba romănă, cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba romănă eliberat de către instituţii abilitate de MEN. Aceeaşi condiţie se impune şi în cazul transferurilor studenţilor între instituţiile de învăţămănt superior acreditate care, potrivit legii, au dreptul să şcolarizeze cetăţeni străini. În situaţia în care studentul se transferă de la o universitate din străinătate, aceasta trebuie să fie recunoscută de statul romăn.

 

     Art. 4 - (1) Dreptul de a participa la admiterea în Universitate se dobăndeşte prin cererea de înscriere, verificată pe bazaactelor de studii şi plata taxelor de înscriere stabilite prin prezenta Metodologie. Persoanele care au parcurs procedura de înscriere dobăndesc calitatea de candidaţi la admitere. Calitatea de admis, respectiv de student, se dobăndeşte pe baza procedurilor de selecţie şi de departajare specificate în prezenta Metodologie, în limita numărului de locuri disponibile pentru fiecare specializare şi formă de învăţămănt.

     (2) Completarea şi semnarea cererii de înscriere la concursul de admitere echivalează cu recunoaşterea, de către candidaţi, a faptului că au cunoştinţă despre prevederile prezentei Metodologii şi se obligă să le respecte. Orice contestaţie ulterioară nu se poate raporta decăt la aceste prevederi sau la Criteriile Generale aprobate prin Ordin al ministrului educaţiei.

     (3) Înscrierea la oricare din formele de admitere în Universitate echivalează, pentru persoanele declarate admise, cu un pre-contract încheiat cu Universitatea, prin care persoana recunoaşte şi se angajează să respecte prevederile Legii educaţiei şi ale celorlalte acte normative în materie, iar Universitatea se obligă să-i respecte drepturile şi să-i asigure condiţii de studiu în funcţie de posibilităţile de care dispune.

 

     Art. 5 - (1) Candidaţii care au obţinut performanţe la olimpiade de nivel internaţional pot fi admişi fără concurs (fără aplicarea criteriilor de selecţie), în cadrul cifrei de şcolarizare aprobate prin Ordin al M.E.N. pentru locurile finanţate prin granturi de studii, dacă sunt absolvenţi de liceu promoţia 2016.

     (2) Candidaţii, absolvenţi de liceu promoţia 2016, care au obţinut premii I, II, III la olimpiadele şcolare de nivel naţional sau judeţean, pe timpul studiilor liceale, la disciplinele recunoscute ca fiind corespunzătoare specializărilor, vor beneficia de o bursă specială din partea Universităţii în cuantum de 200 RON/lună pentru anul I de studiu. Menţinerea bursei pentru semestrul II al anului I este condiţionată de promovarea tuturor examenelor şi colocviilor corespunzătoare primului semestru. Această bursă nu afectează obţinerea altor burse ( merit, studiu sau performanţă) conform legii.

     (3) Disciplinele recunoscute ca fiind corespunzătoare specializărilor, în sensul precizărilor de mai sus, se stabilesc de către consiliile facultăţilor şi se aduc la cunoştinţa comisiilor de admitere.

 

     Art. 6 - (1) Absolvenţii cu sau fără diplomă de licenţă/absolvire ai învăţămăntului superior de stat sau particular, pot concura pentru a fi admişi la a doua specializare (diferită de prima), în cadrul domeniilor de licenţă oferite de Universitate.

     (2) Condiţiile de admitere pentru această categorie de candidaţi sunt similare cu cele privind admiterea în anul I a absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat. Stabilirea şi comunicarea rezultatelor admiterii se efectuează pe liste comune cu candidaţii absolvenţi de liceu.

     (3) Regimul studiilor ( locuri finanţate prin granturi de studii sau locuri cu taxă) la care candidaţii se pot înscrie şi la care pot fi admişi se stabileşte în funcţie de regimul studiilor în care au urmat prima specializare. Astfel:

     a) dacă prima specializare a fost făcută în regim de subvenţie de la bugetul de stat, a doua specializare va fi în regim cu taxă;

     b) dacă prima specializare a fost făcută cu taxă, a doua poate fi pe locuri finanţate prin granturi de studii, dacă sunt îndeplinite criteriile de admitere.

     (4) Prevederile aliniatului precedent se aplică şi în cazul candidaţilor care au absolvit mai multe specializări. Dacă o singură specializare a fost parcursă în regim de subvenţie de la bugetul de stat, candidaţii pot să concureze şi să fie admişi numai pe locuri cu taxă.

     (5) Candidaţii din această categorie pot beneficia, pe baza sistemului de credite transferabile, de recunoaşterea perioadelor de  studii efectuate şi pot fi înmatriculaţi în regim cu taxă în anul de studiu corespunzător examenelor  recunoscute şi examenelor de diferenţă în limita numărului de locuri disponibile pentru anul de studiu respectiv.

 

     Art. 7 - (1) Studenţii de la instituţiile de învăţămănt superior de stat sau particulare cu specializări acreditate sau autorizate pot să-şi continue studiile în Universitate, prin concurs de admitere, la aceeaşi specializare, în anii II-III(IV) de studiu (dacă există locuri libere în cadrul specializării conform numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi) în regim cu taxă, peste numărul de locuri stabilit pentru anul I, cu condiţia să aibă o medie de admitere mai mare sau cel puţin egală cu media ultimului admis pe locurile cu taxă la specializarea respectivă.

      a) Studenţii din această categorie pot beneficia, pe baza sistemului de credite transferabile, de recunoaşterea perioadelor de  studii efectuate şi pot fi înmatriculaţi în regim cu taxă în anul de studiu corespunzător examenelor promovate şi recunoscute şi examenelor de diferenţă în limita numărului de locuri disponibile pentru anul de studiu respectiv.

      b) Studenţii declaraţi admişi pot trece din regimul cu taxă în regim de subvenţie de la bugetul de stat numai dacă în anul de studii în care urmează să fie înmatriculaţi, potrivit examenelor recunoscute şi examenelor de diferenţă, există locuri subvenţionate vacantate conform Legii nr. 224/11.07.2005 şi Cartei universitare. Dacă există locuri vacante în regim de subvenţie, studenţii declaraţi admişi pot ocupa aceste locuri prin concurenţă cu studenţii cu taxă ai Universităţii, potrivit actelor normative menţionate.

      (2) Studenţii Universităţii sau ai altor instituţii de învăţămănt superior de stat înmatriculaţi în anii precedenţi pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat nu se pot înscrie la concursul de admitere pentru anul I pe locuri finanţate prin granturi de studii, indiferent de specializarea la care sunt înmatriculaţi şi de specializarea (domeniul de licenţă) la care doresc să concureze.

      (3) Studenţii Universităţii înmatriculaţi în anii precedenţi pe locurile cu taxă nu pot participa la admiterea pe locurile finanţate prin granturi de studii la aceeaşi specializare (respectiv în cadrul aceluiaşi domeniu de licenţă) la care sunt înmatriculaţi pe locuri cu taxă. Ei pot trece, în cadrul aceleiaşi specializări, din regimul cu taxă în regimul de subvenţie în anii superiori de studiu, fără un nou concurs de admitere, dacă există locuri subvenţionate vacantate în anii respectivi, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 224/11.07.2005 şi de Carta universitară.

 

     II. Condiţiile şi procedura înscrierii la concursul de admitere

     Art. 8 - (1) Un candidat dobăndeşte dreptul de înscriere la concursul de admitere după achitarea, la casieria Universităţii, a taxei de înscriere la concurs (sau documentele necesare atestării condiţiilor de scutire de la taxa de înscriere). Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor completa o cerere de înscriere (formular tipizat) în care vor înscrie, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv pe baza actelor de studii. Orice eroare sau omisiune în completarea cererii de înscriere, intenţionată sau neintenţionată, intră în răspunderea candidatului, acesta suportănd consecinţele ce rezultă din erorile sau omisiunile comise.

     (2) La cererea de înmatriculare, candidaţii vor anexa un dosar care va cuprinde următoarele documente:

     - diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia, în original;

     - cartea de identitate în copie xerox;

     - certificatul de naştere în copie legalizată;

     - adeverinţă medicală tip, eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie;

     pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă este necesar ca pe adeverinţa medicală să fie menţionat dacă este apt pentru efort fizic.

     pentru specializările teologice sunt necesare şi următoarele documente: Binecuvăntarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez şi Recomandarea preotului paroh;

     foaia matricolă corespunzătoare anilor de studiu efectuaţi, pentru candidaţii studenţi ai altor instituţii de învăţămănt de stat sau particulare, care se înscriu pentru continuarea studiilor în Universitate;

     2 fotografii tip buletin de identitate.

     - dosar tip plic.

     (3) Absolvenţii de liceu din promoţia 2015/2016 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat (dacă aceasta nu a fost eliberată), adeverinţa-tip că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat.

     (4) În cazul în care formularul tipizat al diplomei de bacalaureat sau al adeverinţei-tip menţionată mai sus nu cuprinde rubrici cu notele obţinute de candidaţi la probele examenului de bacalaureat, candidaţii vor aduce o dovadă oficială scrisă din partea instituţiei (liceului) la care au susţinut bacalaureatul, cu menţionarea notelor şi a mediei generale de bacalaureat.

     (5) Candidaţii, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut distincţii la olimpiade şi concursuri şcolare şi doresc să fie admişi fără concurs, potrivit prevederilor prezentei Metodologii, vor anexa la cererea de înscriere diploma de premiu, în original sau copie legalizată. Pentru înmatriculare, ei vor trebui să aducă originalul diplomelor pe baza cărora au fost admişi.

 

     Art. 9 - (1) Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru o facultate este de 150 RON. În cadrul acestei taxe, candidaţii au dreptul să opteze pentru oricare dintre specializările şi formele de învăţămănt organizate (zi, învăţămănt la distanţă) în facultatea respectivă.

     (2) Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere candidaţii proveniţi de la Centrele de plasament. Scutirea de taxe se aprobă pe baza actelor doveditoare depuse de candidat în dosarul de înscriere.

     (3) Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere copiii personalului didactic aflat în activitate (profesori, educatori/învăţători, maiştri instructori). Pentru aceasta, candidaţii trebuie să prezinte o adeverinţă din care să rezulte calitatea de cadru didactic a unuia dintre părinţi. Definirea calităţii de cadru didactic se face pe baza prevederilor Legii nr.1/2011 în vigoare la data desfăşurării concursului.

     (4) Sunt scutiţi de taxa de înscriere la concursul de admitere şi copiii angajaţilor Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

     (5) Scutirea de la plata taxelor de înscriere se face o singură dată în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

     (6) Scutirea de la plata taxei de înscriere, în condiţiile alineatelor precedente, se aplică doar pentru candidaţii absolvenţi de liceu promoţia 2016.

 

     Art. 10 - (1) Candidaţii pot să-şi retragă cererea, în perioada de înscriere sau în timpul concursului, fără a avea dreptul de a solicita returnarea taxei de înscriere. Taxa de înscriere se returnează numai persoanelor ale căror cereri sunt respinse de comisia de înscriere datorită faptului că nu îndeplinesc condiţiile de înscriere precizate în prezenta Metodologie.

     (2) Comisiile de înscriere vor afişa zilnic, după verificare, tabelele nominale cu candidaţii ale căror cereri sunt respinse datorită faptului că nu îndeplinesc condiţiile de înscriere, cu precizarea motivelor respingerii. Returnarea taxelor de înscriere se efectuează numai în baza acestor tabele.

     (3) Contestaţiile privind respingerea înscrierii la concurs se depun cel mai tărziu în ultima zi a perioadei de înscriere şi se rezolvă cu cel puţin 24 de ore înaintea începerii concursului.

     

     III. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere

     Art. 11 - (1) Admiterea în anul I al ciclului de studii universitare de licenţă se organizează pentru ocuparea următoarelor categorii de locuri:

      a) locuri finanţate prin granturi de studii,

      b) locuri în regim cu taxă.

      (2) Admiterea pe locurile finanţate prin granturi de studii se face strict în limita numărului de locuri aprobate prin Hotărăre de Guvern şi repartizate pe instituţii de învăţămănt superior prin Ordin al ministrului educaţiei.

      (3) De locurile în regim cu taxă pot beneficia, la cerere, candidaţii care au o medie mai mică decăt a ultimului admis pe locurile finanţate prin granturi de studii, în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere şi în limita numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi la o anumită specializare.

      (4) Candidaţii care doresc să concureze numai la forma de învăţămănt la distanţă, cărora nu le sunt alocate locuri finanţate prin granturi de studii, se pot înscrie numai la aceste forme de învăţămănt, fără a mai fi clasificaţi pe listele pentru învăţămăntul de zi.

      (5) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student  la cel mult două specializări, din care cel mult una pe locuri finanţate prin granturi de studii, indiferent de instituţia de învăţămănt care le oferă. Candidaţii admişi la mai multe specializări pe locuri finanţate prin granturi de studii, au obligaţia să opteze pentru specializarea la care doresc să beneficieze de aceste locuri.

      (6) Ocuparea locurilor finanţate prin granturi de studii şi a locurilor în regim cu taxă este valabilă pentru anul I de studiu. În conformitate cu Legea nr. 224/11.07.2005, locurile finanţate de la bugetul statului se ocupă anual, în funcţie de punctele - credit acumulate de la începutul studiilor şi media generală la finele anului anterior. Fac excepţie studenţii de la subvenţie, care îndeplinesc condiţiile pentru a primi bursa socială, care îşi păstrează forma de finanţare.

 

     Art.12 - (1) Ierarhizarea candidaţilor la concursul de admitere se face în funcţie de două criterii aplicate în următoarea ordine de prioritate:

     a) media generală de admitere, calculată potrivit prevederilor prezentei Metodologii;

     b) opţiunile candidaţilor, în ordinea în care acestea au fost menţionate în fişa de înscriere.

      (2) Candidatul care nu a reuşit la prima opţiune din cauza mediei insuficiente va concura la a doua opţiune (a doua opţiune devine prima), iar dacă nu reuşeşte nici la aceasta va concura la a treia opţiune (a treia opţiune devine prima) ş.a.m.d. În toate cazurile, pe listele de admitere, candidaţii sunt ierarhizaţi strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

      (3) Media generală de admitere se calculează pe baza mediei la bacalaureat şi a notelor obţinute la probele de examen, potrivit criteriilor de selecţie prevăzute în prezenta Metodologie. Media generală minimă de admitere este 5 (cinci).

      (4) Universitatea  nu răspunde de erorile de înscriere sau de calcul din documentele oficiale (diplome, foi matricole etc.) şi nici de erorile de completare comise de candidaţi.

      (5) După încheierea perioadei de înscriere nu este permisă modificarea opţiunilor consemnate de candidaţi pe cererea de înscriere. 

 

     Art. 13 - (1) Probele orale/scrise se susţin în faţa unei comisii de specialitate formată din trei cadre didactice  şi un secretar tehnic. Dintre cele trei cadre didactice se desemnează un preşedinte, care are rolul de a conduce desfăşurarea probelor. Probele se desfăşoară pe baza unui program stabilit de comisiile de admitere, care se afişează cu o zi înainte de începerea fiecărei probe. La intrarea în sală candidaţii trebuie să prezinte buletinul de identitate şi legitimaţia de concurs. Modul concret de desfăşurare a probelor se stabileşte de către comisiile de concurs în funcţie de specificul disciplinelor şi al probelor practice. Candidaţii care nu s-au prezentat la aceste probe sunt excluşi din concursul de admitere pentru specializările care au prevăzute astfel de criterii.

      (2) Frauda dovedită se sancţionează cu eliminarea candidaţilor din concursul de admitere.

      (3) Pentru studiile universitare organizate în limba engleză, admiterea conţine o probă de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins. Tematica este menţionată în Anexa nr.4.

 

     Art.14 - (1) În cazul în care numărul planificat de locuri este depăşit prin existenţa, pe ultimul sau ultimele locuri, a mai multor candidaţi cu aceeaşi medie generală, departajarea se face prin aplicarea în ordine a următoarelor criterii:

     a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

     b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

     c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

      (2) În toate cazurile în care, după aplicarea criteriilor de departajare, continuă să existe doi sau mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie pe ultimele locuri, depăşindu-se astfel cifra de şcolarizare, departajarea se face printr-o probă orală tip interviula care au obligaţia să se prezinte toţi candidaţii în cauză. Rezultatele acestei probe sunt definitive.

 

     Art.15 - (1) Candidaţii admişi pe locurile în regim cu taxă beneficiază de acelaşi program de studii, avănd aceleaşi drepturi şi obligaţii profesionale cu ale celorlalţi studenţi, conform prevederilor legale. Studenţii admişi în regim cu taxă pot să beneficieze de burse şi alte facilităţi sociale finanţate de la bugetul de stat, în condiţiile prevăzute de lege.

      (2) Cuantumul taxei anuale de studii este stabilit de Senatul universitar, pe domenii de licenţă, şi este adus la cunoştinţa candidaţilor cu cel puţin 15 zile înainte de începerea sesiunii de admitere. Taxa de studii poate fi achitată în patru tranşe egale, din care prima tranşă în termenul de înmatriculare. Celelalte trei tranşe se achită la termenele ce vor fi stabilite prin contractul încheiat cu studenţii.

 

     Art.16 - Programul admiterii cuprinde următoarele acţiuni: înscrierea candidaţilor, desfăşurarea probelor de examen (la specializările care au astfel de probe), ierarhizarea candidaţilor, comunicarea rezultatelor, rezolvarea contestaţiilor  şi înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri subvenţionate şi cu taxă. Admiterea se organizează în perioada 18 iulie - 26 august 2016 conform următorului calendar:

     18 - 28 iulie: înscrierea candidaţilor (cu excepţia zilei de duminică, 24 iulie);

     29 iulie: susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini/eliminatorie/competenţă lingvistică (doar la specializările unde este cazul)

     30 iulie: ierarhizarea candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie;

     1 august: comunicarea rezultatelor admiterii;

     1-5 august: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate prin granturi de studii şi cu taxă;

     8-26 august: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri cu taxă (realizată la nivel de secretariate ale facultăţilor).

 

     Art. 17 -  (1) Stabilirea şi comunicarea rezultatelor admiterii se efectuează pe specializări, în funcţie de categoria de locuri (finanţate prin granturi de studii sau cu taxă) şi de forma de învăţămănt (zi, la distanţă) la care candidaţii au concurat.

      (2) Rezultatele admiterii se comunică oficial prin afişarea listelor la sediul Universităţii sau la sediile facultăţilor şi pe pagina WEB a Universităţii, la adresa www.uab.ro.

      (3) Universitatea nu răspunde de corectitudinea informaţiilor transmise telefonic sau pe alte căi. Candidaţii au obligaţia să consulte personal listele cu rezultatele admiterii.

 

     Art.18 - (1) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile finanţate prin granturi de studii au obligaţia capănă la data de 5 august 2016, potrivit calendarului de mai sus, să completeze contractul de studii în vederea înmatriculării ca studenţi la domeniul de licenţă, specializarea şi facultatea la care au fost admişi. Candidaţii au obligaţia ca la înmatriculare să depună dosarul cu documentele menţionate la Art. 8 alin. (2) şi actele de studiu (diploma de bacalaureat) în original, altfel pierd dreptul de a se înmatricula pe locurile finanţate prin granturi de studii.

      (2) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă completează contractul de studii în vederea înmatriculării şi depun dosarul cu documentele menţionate la Art. 8 alin. (2), pănă la 26 august 2016, dar au şi obligaţia să achite prima tranşă a taxei de studii.

      (3) Candidaţii admişi care nu îndeplinesc aceste condiţii pierd calitatea de admis, iar locurile vacantate în acest mod se scot la concurs în sesiunea septembrie. La data de 26 august 2016 inclusiv, prima sesiune a concursului de admitere se consideră încheiată.

      (4) Candidaţii declaraţi respinşi sau pe locuri în aşteptare se pot înmatricula numai pe locurile cu taxă rămase neocupate în urma concursului de admitere pănă la data de 26 august 2016.

      (5) Locurile finanţate prin granturi de studii, rămase libere la o specializare, deoarece candidaţii declaraţi admişi nu au depus cerere în vederea înmatriculării, vor fi ocupate în ordinea descrescătoare a mediilor, de către candidaţii care s-au înmatriculat pe locurile cu taxă la specializarea respectivă.

 

     Art. 19 - (1) Pentru organizarea şi conducerea admiterii pe ansamblul Universităţii, Senatul decide constituirea Comisiei centrale de admitere, care va asigura condiţiile materiale şi organizatorice necesare desfăşurării normale a admiterii, precum şi supravegherea respectării prevederilor Metodologiei. Din Comisia centrală fac parte:  rectorul, prorectorii, preşedinţii Comisiilor de admitere pe facultăţi, responsabilul Comisiei de informatică şi reprezentantul Comisiei de admitere pentru candidaţii care au absolvit studii în străinătate. Preşedintele Comisiei centrale de admitere este rectorul Universităţii. În cazuri excepţionale, rectorul poate fi înlocuit la preşedinţia Comisiei centrale de un prorector. La nivelul Universităţii funcţioneazăComisia de informatică.

      (2) Organizarea şi desfăşurarea admiterii pe specializări sunt asigurate de Comisiile de admitere pe facultăţi Structura şi componenţa acestora se stabilesc de consiliile facultăţilor şi se aprobă de Senatul universitar. Acestea răspund de respectarea strictă a prevederilor prezentei Metodologii.

      (3) Preşedintele comisiei de admitere pe facultate răspunde de existenţa în dosarul de concurs a documentelor prevăzute la art.8 alin (2). Membrii comisiei care vor primi dosarele de la candidaţi, vor răspunde, în solidar cu preşedintele comisiei, de existenţa tuturor documentelor în dosar, conform art.8 alin (2).

       (4) În situaţia în care, în cadrul procedurii de înmatriculare, există suspiciuni referitoare la legalitatea unui document prezentat de către un candidat admis, preşedintele comisiei va anunţa de urgenţă conducerea universităţii în vederea luării măsurilor prevăzute de lege.

       (5) Pentru admiterea la studii universitare de licenţă a candidaţilor romăni care sunt absolvenţi de studii din străinătate precum şi  a candidaţilor străini se constituie Comisia de admitere pentru candidaţii care au absolvit studii în străinătate din cadrul Biroului programe comunitare.

 

     IV. Dispoziţii tranzitorii şi finale

     Art. 20 - (1) O specializare poate fi organizată numai dacă numărul candidaţilor admişi care au optat pentru specializarea respectivă permite constituirea unei formaţii de studiu cu cel puţin o grupă, respectiv 25 candidaţi Excepţie fac programele de studiu unde numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, aprobat de ARACIS, este mai mic de 25 precum şi formaţiile de studiu pentru studenţi străiniDe asemenea, fac excepţie programele de studii ale căror planuri de învăţămănt pot fi compatibilizate integral, aşa încăt formaţiile de studiu să nu implice costuri suplimentare.

      (2) Candidaţii admişi care au optat pentru o specializare ce nu poate fi organizată, ca efect al prevederii de la aliniatul precedent, pot să opteze pentru oricare altă specializare din Universitate, în domenii înrudite, dintre cele care întrunesc condiţiile de a fi organizate şi la care condiţiile de admitere sunt identice, fără a se depăşi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi la această specializare şi cu păstrarea regimului de studiu dobăndit prin examenul de admitere.

      (3) Constituirea formaţiilor de studiu pe specializări se definitivează după exprimarea opţiunilor de către candidaţii admişi şi după repartizarea acestora pe specializări pănă la începutul anului universitar.

 

     Art. 21 -  Candidaţii studenţi admişi pentru a urma concomitent a doua specializare şi candidaţii admişi şi înmatriculaţi la două specializări nu au dreptul de transfer în primul an de studii, chiar dacă studiază în două centre universitare diferite. De asemenea, nu se aprobă întreruperea studiilor în anul I.

 

     Art.22 -  (1) Contestaţiile se pot face numai pentru eventualele erori de calcul al mediilor de admitere sau de înregistrare a mediilor la bacalaureat.

      (2) Nu se admit contestaţii la probele orale sau de aptitudini.

      (3) Contestaţiile se depun în termen de cel mult 48 de ore de la data şi ora afişării rezultatelor şi se rezolvă în termen de cel mult 3 zile de la încheierea termenului de depunere.

 

     Art. 23 - (1) Candidaţii admişi pe locurile  finanţate prin granturi de studii pot fi înmatriculaţi în regim fără taxă numai pe bazaoriginalelor diplomelor de studii.

      (2) Pot fi înmatriculaţi pe baza copiilor legalizate a actelor de studii candidaţii admişi pe locurile cu taxă, care sunt concomitent studenţi şi la alte instituţii de învăţămănt superior. În acest caz, candidaţii au obligaţia de a depune la dosar o adeverinţă eliberată de instituţia la care se află originalul diplomelor respective, din care să rezulte calitatea de student şi confirmarea că originalul diplomei se află la instituţia respectivă.

      (3) Nerespectarea condiţiilor prezentului articol se soldează cu neînmatricularea şi cu pierderea concursului de admitere.

 

     Art. 24 - (1) Candidaţii admişi care au depus cerere de înscriere şi au fost înmatriculaţi ca studenţi în regim cu taxă - achitănd prima tranşă a taxei de studiu - şi care ulterior se retrag, au dreptul la returnarea taxei de studiu, în următoarele condiţii:

    (a) dacă se retrag anterior datei de 01.09 a anului în care s-au înscris, li se va returna un procent de 90 % din taxa de studiu;

    (b) dacă se retrag în perioada 01.09 şi 01.10 a anului în care s-au înscris, li se va returna un procent de 50 % din taxa de studiu;

     (c) dacă se retrag ulterior datei de 01.10 a anului în care s-au înscris, nu li se va mai returna taxa de studiu;

     (d) pentru candidaţii înmatriculaţi la ID se aplică prevederile contractului de studiu.

     (2) Candidaţii admişi pe locurile cu taxă care achită integral taxa de studiu vor beneficia de o reducere de 5% din cuantumul taxei de şcolarizare.

 

Art.25 - (1) În cazul în care, după prima sesiune rămăn locuri neocupate, se organizează a doua sesiune a concursului de admitere, în luna septembrie 2016. Prevederile prezentei Metodologii se aplică şi în a doua sesiune a concursului de admitere.

    (2) Admiterea se organizează în perioada 5 septembrie - 23 septembrie 2016 conform următorului calendar:

     - 5 - 15 septembrie: înscrierea candidaţilor (cu excepţia zilei de duminică, 11 septembrie);
     - 16 septembrie: susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini/ eliminatorii/ competenţă lingvistică (la specializările unde este cazul); 
     - 17 septembrie: ierarhizarea candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie;
     - 19 septembrie: comunicarea rezultatelor admiterii;
     - 19-23 septembrie: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate prin granturi de studii şi cu taxă.

    (3) Locurile rămase neocupate după finalizarea celei de-a doua sesiuni de admitere se anulează.

 

     Art.26 - Înmatricularea studenţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului Universităţii. După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registru matricol sub un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/programul de studii la care au fost admişi.

 

CRITERIILE DE SELECŢIE

pentru admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă

în anul universitar 2016-2017

 

Denumirea facultăţilor

Programul de studii/specializare

Criterii de selecţie

Ponderi

Facultatea de Istorie şi Filologie

Istorie/Arheologie

Media la bacalaureat

100%

Limba şi literatura romănă-

Limba şi literatura engleză

Traducere şi interpretare

Limba şi literatura franceză-

Limba şi literatura engleză

Facultatea de Ştiinţe Economice

Finanţe şi bănci

Media la bacalaureat

 

100%

Contabilitate şi informatică de gestiune

Marketing

Administrarea afacerilor

Economia, comerţului, turismului şi serviciilor

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

Media la bacalaureat

Proba de competenţă lingvistică

100%

A/R

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Informatică

Media la bacalaureat

100%

Ingineria mediului

Măsurători terestre şi cadastru

Electronică aplicată

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

 

 

Drept

Media la bacalaureat

100%

Administraţie publică

Sociologie

Asistenţă socială

Terapie ocupaţională

Pedagogia învăţămăntului primar şi preşcolar

Media la bacalaureat

Proba de aptitudini vocaţionale

100%

A/R

Educaţie fizică şi sportivă

Media la bacalaureat

Proba de aptitudini sportive

100%

A/R

 

Kinetoterapie şi motricitate specială

Facultatea

de Teologie Ortodoxă

Teologie ortodoxă pastorală

Media la bacalaureat

Probă scrisă

Probă eliminatorie

50%

50%

A/R

Teologie ortodoxă asistenţă socială

Media la bacalaureat

100%

Muzică religioasă

Probe vocaţionale

Probă scrisă

60%

40%

 

     - Proba eliminatorie pentru admiterea la specializarea Teologie ortodoxă pastorală se notează cu admis/respins şi este prezentată în Anexa nr. 2. Tematica şi bibliografia pentru proba scrisă la specializarea Teologie ortodoxă pastorală sunt prezentate în Anexa nr. 2.

     - Proba eliminatorie de aptitudini vocaţionale pentru admiterea la domeniul de licenţă Ştiinţele educaţiei, specializareaPedagogia Învăţămăntului primar şi preşcolar se notează cu admis/respins şi este prezentată în Anexa nr. 1.

     - Proba eliminatorie de aptitudini sportive pentru admiterea la domeniul de licenţă Educaţie fizică şi sport, specializareaEducaţie fizică şi sportivă  şi la domeniul de licenţă Kinetoterapie, specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială se notează cu admis/respins şi este prezentată în Anexa nr. 3.

     - Proba eliminatorie de competenţă lingvistică pentru admiterea la programele de studii în limba engleză se notează cu admis/respins şi este prezentată în Anexa nr.4.

     Tematica şi descrierea probelor pentru admiterea la programul de studiu Muzică religioasă  sunt prezentate în Anexa nr. 5.

 

Anexa nr. 1

 

PROBA DE APTITUDINI VOCAŢIONALE

(comunicare, dicţie, aptitudini muzicale şi plastice)

pentru admiterea la domeniul de licenţă Ştiinţele educaţiei,

specializarea Pedagogia învăţămăntului primar şi preşcolar

notată cu admis/respins

 

     A) Se certifică auzul muzical, simţul ritmic, memorie muzicală şi calităţile vocale:

     - intonarea a 1-2 căntece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 căntece prezentate de candidat;

     - reproducerea de fragmente ritmico-melodice.

 

     B) Se cere să se execute: un desen după natură-culoare, cu două obiecte stabilite de comisie;

     - scrierea de mănă, cu cerneală, cu toc obişnuit sau stilou, a alfabetului limbii romăne, cu litere mici şi mari precum şi copierea unui text stabilit de comisie.

 

     C) Se investighează capacitatea de a comunica şi dicţia

     - proba cu valenţe artistice în care candidaţii să demonstreze minime disponibilităţi imaginative: dramatizarea unui fragment în proză, recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie;

     - participarea la o conversaţie cu comisia pe o temă dată de aceasta: se verifică, prin dialog, capacitatea de a fi persuasiv, receptiv în relaţia cu partenerul de discuţie, de a aduce argumente.

 

     NOTĂ:

     1. Proba de aptitudini vocaţionale este o probă eliminatorie şi se notează cu admis/respins. Participarea candidaţilor la etapa de ierarhizare este condiţionată de obţinerea calificativului „admis", altfel sunt eliminaţi din concurs.

     2. Candidaţii care sunt: absolvenţi de Liceu Pedagogic - profil pedagogic şi absolvenţi ai Colegiului universitar de institutori (cu diplomă de învăţător/educator/institutor) sunt exceptaţi de la proba eliminatorie de aptitudini vocaţionale. Absolvenţii tuturor celorlalte tipuri de licee, inclusiv cei ai şcolilor postliceale cu profil pedagogic susţin proba eliminatorie de aptitudini vocaţionale.

 

 

Anexa nr. 2

 

PROBA ELIMINATORIE

pentru admiterea la specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală (A, B, C)

notată cu admis/respins

 

     A) Se certifică auzul muzical, simţul ritmic, memorie muzicală şi calităţile vocale:

     - intonarea a 1-2 căntece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 căntece prezentate de candidat;

     - reproducerea de fragmente ritmico-melodice.

 

     B) Se investighează capacitatea de a comunica şi dicţia prin

     - participarea la o conversaţie cu comisia pe o temă dată de aceasta: se verifică, prin dialog, capacitatea de a fi persuasiv, receptiv în relaţia cu partenerul de discuţie, de a aduce argumente.

     C) Se urmăreşte compatibilitatea    cu cerinţele specifice profesiei de preot printr-o probă psihologică. Se evaluează aptitudinea din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcţiei.

 

 

TEMATICA pentru PROBA SCRISĂ

la specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală

pondere 50% din media de admitere

 

1.       Sfănta Scriptură şi Sfănta tradiţie. Raportul dintre ele.

2.       Despre Sfănta Treime: temeiuri biblice şi contribuţii patristice la definirea acestei dogme.

3.       Crearea lumii văzute. Crearea omului.

4.       Starea primordială a omului. Chip şi asemănare.

5.       Unirea ipostatică şi consecinţele ei.

6.       Răscumpărarea şi aspectele ei.

7.       Măntuirea subiectivă.

8.       Biserica, întemeierea, constituţia şi însuşirile ei.

9.       Sfintele Taine, consideraţii generale şi particulare.

10.     Sfănta Euharistie: caracterul de taină şi cel de jertfă.

 

Bibliografie:

1.      Pr. prof. dr. George Remete,Dogmatică Ortodoxă, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 1996 şi urm.

2.      Pr. prof. dr. Isidor Todoran, Arhid. prof. dr. Ioan Zagrean, Teologia Dogmatică (manual pentru Seminariile Teologice), Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romăne, Bucureşti, 1991 şi ediţiile următoare (Cluj şi Galaţi).

                        

Anexa nr. 3

 

PROBA de APTITUDINI SPORTIVE

pentru admiterea la domeniul de licenţă Educaţie fizică şi sport,

specializarea Educaţie fizică şi sportivă

notată cu admis/respins

 

PROBA DE APTITUDINI SPORTIVE cuprinde următoarele teste:

A. - 50 m plat, cu start din picioare;

B. - alergare 800 m plat /fete şi alergare 1000 m plat/ băieţi

C. - Traseu aplicativ, cu notarea prin calificativul admis/respins.

DESCRIEREA PROBELOR:

A. - 50 m plat cu start de sus:

- se acordă o singură încercare;

- startul din picioare la semnal sonor;

- candidaţii vor alerga în serii de căte 2, în ordine alfabetică

B. - alergare 1000 m plat/ băieţi şi alergare 800 m/ fete

- se aleargă în serii a căte 10 concurenţi, în ordine alfabetică 

- start din picioare la semnal sonor;

- se acordă o singură încercare;

C. - Traseul aplicativ:  (vezi desenul).

PLECARE

1.   alergare;

2.   deplasare în echilibru:  se execută pe banca de gimnastică întoarsă - latura îngustă;

3.     sărituri succesive de pe un picior pe celălalt: în interiorul a patru cercuri, aşezate în zig - zag, cu diametrul de 1 m, situate la o distanţă de 1,5 m unul faţă de celălalt;

4.   tărăre cu tracţiune simultană: se execută din poziţia culcat facial pe  banca de gimnastică;

5.   rostogolire înainte:  se execută de pe capătul îndepărtat al băncii de gimnastică pe saltea;

6.   trecere pe sub obstacole:  se execută dintr-o poziţie căt mai joasă pe sub trei obstacole - ştachete - situate la o înălţime de 0,5 m, aşezate la o distanţă de 1,5 m unul faţă de celălalt;

7.   aruncări la ţintă fixă: aruncări libere cu 3 mingi de handbal;

8.   ridicare şi transport de greutăţi: se execută ridicarea şi transportul a două mingi umplute (medicinale) a căte 3kg fiecare - deplasare printre 4  jaloane aşezate la o distanţă de 1,5 m unul faţă de celălalt;

9.   escaladarea lăzii de gimnastică: se execută trecerea liberă peste lada de gimnastică;

10. alergare   de   viteză:  alergare   în   viteză   maximă   pănă   la   linia   de SOSIRE.

Penalizări:

  • cădere de pe bancă la deplasarea în echilibru - 2s;
  • sărituri în afara cercurilor - 1s;
  • atingerea cu măna sau cu piciorul lateral în tărăre - 2s;
  • doborărea ştachetelor - căte 1s;
  • lipsa contactului mingilor cu ţinta fixă - căte 1s;
  • pierderea mingilor umplute în deplasare - 2s;
  • lipsa escaladării - 2s.

Precizări privind executarea şi aprecierea parcursului aplicativ:

Candidaţii vor parcurge întregul parcurs aplicativ, 52 m (21/10/21m), o singură dată, trebuind să abordeze obligatoriu toate elementele componente în ordinea stabilită.

Parcursul aplicativ se cronometrează, cronometrul fiind pornit de la linia de  PLECARE,  liber, şi se opreşte odată cu trecerea candidatului în concurs a liniei de SOSIRE.

Criterii specifice pentru sportivii de mare performanţă:

Candidaţii care au obţinut performanţe recunoscute la concursuri internaţionale şi naţionale pot fi înmatriculaţi, fără admitere, în cadrul numărului de locuri alocate de către Ministerul Educaţiei Naţionale,  în următoarele condiţii:

 

a. La specializări corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi, absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut:

-       distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale şi la concursuri artistice de nivel continental, mondial sau olimpic, în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu;

-       premiul întăi sau medalia de aur la olimpiadele şcolare internaţionale în unul din ultimii patru ani de studii.

 

b. La facultăţile de educaţie fizică şi sport, absolvenţii de liceu cu bacalaureat care au obţinut următoarele performanţe sportive:

-       locurile I la Campionatele Mondiale sau Olimpiade (concursuri recunoscute de către MEN) în unul din ultimii patru ani de studii;

-       locurile II, III la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale şi locurile I, II şi III la Campionatele Europene (seniori, tineret, juniori) în unul din ultimii doi ani de studii;

-       sportivii calificaţi cu jocurile sportive (seniori, tineret, juniori) la turneele finale ale Jocurilor Olimpice, Campionatelor Mondiale şi Campionatelor Europene.

 

c. La specializări corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut: - premiile I, II, III la concursurile şcolare la nivel naţional sau pe grupe de ţări, recunoscute de MEN, în cel puţin unul din ultimii doi ani de şcolarizare Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale - Specializarea Educaţie Fizică şi Sport este autorizată să stabilească reguli de înscriere, fără susţinerea admiterii, pe locuri cu taxă şi pentru: locurile IV, V, VI la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale şi Campionatele Europene (seniori, tineret, juniori).

Notă:

Pentru susţinerea probelor practice (sportive) candidaţii au obligaţia să prezinte la înscriere, adeverinţă medicală cu specificaţia „Apt pentru efort fizic".

 

 

Anexa nr. 4

 

 PROBA de COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ

pentru admiterea la programe de studii în limba engleză

notată cu admis/respins

English Language Test

 

Prior to admission to accredited study programmes in English, "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia will organize an English language test.

Course books, practice tests and learning resources to help students prepare for the English language test

Alexander L.G. : Longman Advanced Grammar, Longman, 1993.

Close, R.A.: Workbook (to A University Grammar of English), Longman, 1974.

Gethin, Hugh: Grammar in Context, Longman, 1992.

Graver, B.D.: Advanced English Practice, OUP.

Jordan, R.R. (1997/2005). English for Academic Purposes. Cambridge University Press.  

Leech, Geoffrey, An A_Z of English Grammar and Usage, Nelson, 1989.

Michael McCarthy & Felicity O"Dell. 2007. English Phrasal Verbs in Use: Advanced. Cambridge University Press

Miller, Jim. (2009). An introduction to English syntax (2nd ed.). Edinburgh: Edinburgh University Press.

Murphy, Raymond: English Grammar in Use, Cambridge: Cambridge UP, 1985

O"Connell, Sue, Advanced English - Revised and Updated, Longman.

Quirk R. et al.: A Grammar of Contemporary English, Longman, 1985.

Quirk, R., Greenbaum, S., A University Grammar of English, Longman, 1973.

Sidney Greenbaum & Randolph Quirk. 1990. A Student"s Grammar of the English Language. Longman .

Storton, L. (2006). New English file. Intermediate test booklet. Oxford: Oxford University Press.

Swan, Michael: Practical English Usage, OUP.

Thompson A. J., Martinet A.V.: A Practical English Grammar, London, OUP, 1969.

Vince, Michael (1994). Advanced Language Practice. Oxford: Heinemann ELT

Vince, Michael: Intermediate Language Practice. English Grammar and Vocabulary, Oxford: Macmillan, 2003.

 

 

 

Anexa nr. 5

 

PROBE de ADMITERE

domeniul de licenţă Muzică,

programul de studiu Muzică religioasă

 

a. Probe vocaţionale(orale): 60%

Auz muzical: intonarea intervalelor simple şi a acordurilor tonale de 3 sunete în poziţie strănsă. Reproducerea unor formule ritmice elementare.

Dicţie: rostirea unui text sau recitarea unei poezii.

Solfegiu: intonarea la prima vedere a unui solfegiu elementar în cheia sol în gama DO major sau LA minor.

Paralaghie* (solfegiere pe neume bizantine): intonarea unor exerciţii date, dar şi în ehurile I, IV, V, VIII.

*Repertoriu bizantin (pentru Paralaghie):

-   Axion, glas V-Hristodor Gheorghiu.

-   Axion, glas V-Anton Pann.

-   Axion, glas VI- Ioniţă Năpărcă.

-   Axion, glas V-Nectarie Schimonahul.

-   De tine se bucură, glas VIII-Anton Pann.

-   Doamne, femeia ce căzuse, glas VIII- D. Suceveanu.

-   Acum se întinge condeiul, glas VIII- Gherontie Nicolau.

-   De vreme ce eu păcătosul, glas V-Chiril Popescu.

-   Împărăteasa mea, glas V- notată de Anton V. Uncu.

-   Braţele părinteşti, glas V- Nectarie Schimonahul

-   Vai, înnegrite suflete, glas VIII- Macarie Ieromonahul.

-   Căntarea dimineţii, glas V-Amfilohie Iordănescu.

-   Glasurile:I,IV,V,VIII-(Vecernier).

-   Doxologia mare, glas V- Chiril Popescu

 

b. Proba scrisă - Teoria muzicii bizantine şi lineare: 40%

- Cunoştinţe teoretice Muzica bizantinăSemne, durate şi ornamente; mărturii, ftorale: caracteristicile ehurilor autentice şi plagale (I - VIII); modalităţi de căntare specifice muzicii bizantine: recitativă, irmologică, stihirarică şi papadică.

Cunoştinţe teoretice Muzica linearesunetul muzical, calităţile sunetului muzical, valori de note, formarea gamelor majore cu diezi şi cu bemoli şi a relativelor minore.

Bibliografie:

1. Căntările Sfintei Liturghii, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romăne, Bucureşti, 1999.

2. Vecernierul, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romăne, Bucureşti, 2002.

3. Utrenierul, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romăne, Bucureşti, 1999.

4. Nicolae Lungu, Gr. Costea, I.Croitoru, Gramatica muzicii bisericeşti„psaltice", Bucureşti, 1997.

5. Stelian Ionaşcu, Teoria muzicii psaltice, Editura Sofia, Bucureşti, 2006.

6. Giorgios N. Konstantinou, Teoria şi practica muzicii bisericeşti, vol.I, Iaşi, 2010.

7. Victor Giuleanu, Victor Iuşceanu, Teoria muzicii, Editura Muzicală, Bucureşti, 1962.

8. Constantin Rîpă, Teoria superioară a muzicii-Sisteme tonale, vol. I, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2001.

9. Constantin Rîpă, Teoria superioară a muzicii-Ritmul, vol. II, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2002.

10. Jules Arnoud, Solfegii, vol. I, GRAFOART, Bucureşti, 2008.

 

Aprobată în şedinţa Senatului Universităţii din 16.12.2015